درباره ما

روزن پادکستی است که به شما کمک می‌کند تبعیض‌های دنیای امروز را بهتر بشناسید. نابرابری‌هایی که انقدر تکرار شدند، عادی و تغییرناپذیر به نظر می‌رسند.