Monthly Archives: April 2019

قسمت ۳ – مغزهای کوچک صورتیدر این قسمت می‌پرسیم آیا این درسته که مردها ریاضیدان و زن‌ها احساسی به دنیا میان؟ آیا امکان داره که علت تفاوت در جایگاه مردها و زن‌ها به ذات و خلقت اون‌ها برگرده؟

اینستاگرام روزن

توئیتر روزن