Monthly Archives: April 2020

قسمت ۱۱ – آزار جنسی در محیط کاردر این قسمت، درباره خشونت در محیط کار و به طور خاص، بولی کردن و آزار جنسی صحبت می‌کنم. مهمان ویژه این قسمت شیما قوشه، وکیل و فعال حقوق زنان است.

موزیک انتهای اپیزود: مژگان عظیمی

اینستاگرام روزن

توئیتر روزن

حمایت از روزن در داخل کشور

حمایت از روزن در خارج از کشور