Monthly Archives: June 2020

قسمت ۱۳ – قتل‌های ناموسیدر این اپیزود از روزن، در مورد علت قتل‌های ناموسی صحبت می‌کنم. توضیح می‌دهم که چرا قتل‌های ناموسی فرزند پیوند خشونت و تعصب است و نقش هریک از ما برای جلوگیری از آن چیست.

اینستاگرام روزن

توئیتر روزن

حمایت از روزن در داخل کشور

حمایت از روزن در خارج از کشور