Monthly Archives: June 2019

قسمت ۴ – باربی‌های فوتبالیستدر قسمت چهارم روزن در مورد استریوتایپ‌های جنسیتی صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنید این تقسیم‌بندی صورتی برای دختران و آبی برای پسران از کجا اومده؟ چرا دختران با عروسک و پسران با ماشین بازی می‌کنند؟

اینستاگرام روزن

توئیتر روزن